Sự kiện nổi bật:

Bản tin thông báo

Tiểu sử và chương trình hành động của bà Trần Thị Thu Điệp, ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiểu sử và chương trình hành động của ông Nguyễn Duy Hùng, ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiểu sử và chương trình hành động của ông Trần Hữu Phúc, ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiểu sử và chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Dạ Thảo, ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiểu sử và chương trình hành động của bà Dương Thị Minh Thi, ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiểu sử và chương trình hành động của ông Nguyễn Văn Úy, ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiểu sử và chương trình hành động của bà Trần Thị Kiêm Nhạn, ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiểu sử và chương trình hành động của ông Đặng Công Trường Sơn, ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiểu sử và chương trình hành động của bà Nguyễn Thị Thanh Toàn, ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiểu sử và chương trình hành động của Bà Nguyễn Thị Tú Trọng, ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026