Sự kiện nổi bật:

Ban Dân vận Thị ủy

Cập nhật lúc: 21/08/2019

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Nguyễn Thị Thu Hương 

Chức vụ: UVTV, Trưởng ban Dân vận Thị ủy

Thư công vụ: ntthuong.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotus Notes: ntthuong.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0918776198

 

 

Chức vụ: 

Lotus Notes:

Điện thoại: 


Võ Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó trưởng ban

Thư công vụ: vttha.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotus Notes: vttha.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0905041669

Hồ Thị Thanh Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Thư công vụ: htthuong.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotus Notes: htthuong.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0969548526

Đang cập nhật...

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng

Là cơ quan tham mưu của Thị ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Thị ủy.

Điều 2. Nhiệm vụ 

1. Nghiên cứu, đề xuất

a) Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Thị ủy. Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác dân vận.

b) Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ trị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy về công tác dân vận.

b) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ thị xã.

3. Thẩm định, thẩm tra

a) Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ, Thị ủy.

b) Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của chính quyền.

4. Phối hợp

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin... về công tác dân vận.

b) Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thị ủy.

c) Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng thị xã tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng.

d) Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao

a) Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

b) Là cơ quan Thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao. 

Số lượt xem : 4555