Sự kiện nổi bật:

Ban Tổ chức Thị ủy

Cập nhật lúc: 21/08/2019

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Dương Bá Thanh

Chức vụ: UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy

Lotusnotes: dbthanh.huongtra@tuhue

Thư công vụ: dbthanh.huongtra@tinhuyhue.vn

Điện thoại: 0989295097Hồ Cảm

Chức vụ: TUV, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thị ủy

Lotusnotes: hocam.huongtra@tuhue

Thư công vụ: hcam.huongtra@tinhuyhue.vn

Điện thoại: 0905654694


Hồ Xuân An

Chức vụ: Phó trưởng ban Tổ chức Thị ủy

Thư Công vụ: hxan.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotusnotes: hxan.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0916410134

 

 cập nhật...

 

Chức vụ: 

Thư công vụ: 

Lotusnotes:

Điện thoại:


Võ Nữ Huyền Anh

Chức vụ: chuyên viên

Lotus Notes: vnhanh.huongtra@tuhue

Thư công vụ: vnhanh.huongtra@tinhuyhue.vn

Điện thoại: 0935787088

Cơ quan: 02343557182

 

 Đang cập nhật...

Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Chuyên viên

Lotus Notes: nvthang.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0886442469


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu của Thị ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong thị xã.

2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thị ủy.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất 

a) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Thị ủy.

c) Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Thị ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã theo phân cấp quản lý.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Thị ủy; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã.

b) Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Thị ủy.

c) Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

3. Thẩm định, thẩm tra

a) Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thị ủy trước khi trình Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy.

b) Thẩm định và trình Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

c) Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

d) Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.

đ) Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của thị xã.

4. Phối hợp

a) Các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Thị ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

c) Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thị xã hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao

a) Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Thị ủy và Ban Thường vụ Thị ủy về công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ thị xã thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

b) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

c) Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

d) Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của thị xã.

đ) Là cơ quan Thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Thị ủy.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao.

 

-

Số lượt xem : 8752