Sự kiện nổi bật:

Ban Tuyên giáo Thị ủy

Cập nhật lúc: 21/08/2019

 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Lê Nhật Minh

 Chức vụ: UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã

Thư công vụ: lnminh.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotus Notes: lnminh.huongtra@tuhue

Điện Thoại: 0984118727


Hồ Thị Kim Ngân

Chức vụ: Phó trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy

Thư công vụ: htkngan.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotus Notes: htkngan.huongtra@tuhue

Điện Thoại: 0979033455

Trần Thị Hoài Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Thư Công vụ: tthtrang.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotus notes: tthtrang.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0984503354

ang cập nhật...

Trương Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Chuyên viên

Email:

 


 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu của Thị ủy mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

1. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thị ủy.

Điều 2. Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, đề xuất

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn thị xã; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thị ủy, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy về công tác tuyên giáo.

c) Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a) Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

b) Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, thị trấn, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc thị xã sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

c) Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ thị xã, cơ quan, đơn vị thuộc thị xã trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy.

4. Phối hợp

a) Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy.

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

b) Ban Tổ chức Thị ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp thị xã xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao

a) Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, cán bộ tuyên giáo từ thị xã đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và tham gia biên soạn lịch sử đảng bộ thị xã.

b) Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c) Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp thị xã.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao.

Số lượt xem : 4273