Sự kiện nổi bật:

Đoàn Thanh Niên

Cập nhật lúc: 21/08/2019

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Phạm Thị Ngọc Huế

Chức vụ: TUV, Bí thư Thị đoàn

Email: ptnhue.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 0932594338      CQ: 0234.3557118


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

1. Chức năng

Các cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đoàn theo quy định của Luật Thanh niên và Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ

2. 1. Nghiên cứu, đề xuất

- Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của ban chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp và phong trào thanh thiếu nhi theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định.

- Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan chuyên trách công tác đoàn.

- Sơ kết, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo phân công, phân cấp.

2. 2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Các chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn  Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp; nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo phân công, phân cấp.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác đoàn.

- Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

2. 3. Giúp ban thường vụ và thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

2. 4.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban thường vụ và thường trực Thị Đoàn giao

Số lượt xem : 5025