Sự kiện nổi bật:

Hội Phụ Nữ

Cập nhật lúc: 21/08/2019

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Trần Thị Thu Điệp

Chức vụ: TUV, Chủ tịch Hội LHPN

Email: thudiephuongtra@gmail.com

Điện thoại: 0905788955


Trần Thị Hồng

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0971647676

Email: tthonghuongtra@gmail.com

 Đang cập nhật...

Trần Thị Hoa

Email:

Điện thoại: 


Hoàng Lê Kim Nhi

Chức vụ: Chuyên viên

Email: hoanglekimnhi@gmail.com

Điện thoại: 0375963444

 Đang cập nhật...

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

Email:

Điện thoại:

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

1.     Đại diện chăm lo,bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước;

 

2.     Đoàn kết, vận động, phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Nhiệm vụ:

11.   Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

 

2.     Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

3.     Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

4.     Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

5.     Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

CHỦ TỊCH HỘI LHPN

Trần Thị Thu Điệp

Email: thudiephuongtra@gmail.com

Đt: 0905788955

Số lượt xem : 4193