Sự kiện nổi bật:

Trung tâm BDCT thị xã

Cập nhật lúc : 21/08/2019

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Lê Nhật Minh

Chức vụ: UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT thị xã

Thư công vụ: lnminh.huongtra@tinhuyhue.vn

Mail Notes: lnminh.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0984118727, CQ:3557707


Đặng Công Lợi

Chức vụ: Phó giám đốc TTBDCT

Email: dcloi.huongtra@thuathienhue.gov.vn

Điện thoại: 0906567636

Trần Hưng Nghĩa

Chức vụ: Chuyên viên

Email: 

Điện thoại: 0983408713

 Đang cập nhật...

Nguyễn Thị Mỹ Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Email: myhuong1310@gmail.com

Điện thoại: 0985970197

 Đang cập nhật...

 

 

1. Vị trí, chức năng của cơ quan:

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ và uỷ ban nhân dân cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

          2. Nhiệm vụ và quyền hạn của từng thành viên:

          2.1. Giám đốc:

- Chịu trách nhiệm trước Thường trực Thị uỷ, Ủy ban nhân dân thị xã về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế của Trung tâm theo quy định quản lý của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của cơ quan.

- Phối hợp với các Ban đảng, UBKT, Văn phòng Thị uỷ và các TCCS đảng trực thuộc Thị uỷ xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và dài hạn cho cán bộ, đảng viên theo sự phê duyệt của Ban Thường vụ Thị uỷ.

- Có trách nhiệm thực hiện hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ và các cơ quan chức năng cấp trên. Định kỳ hàng quý, trao đổi, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị uỷ trong tổ chức, triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

- Quản lý, theo dõi, chịu trách nhiệm về nội dung và chất lượng giảng dạy của Trung tâm.

- Thực hiện việc sơ kết, tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Thực hiện chế độ đi nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn cơ sở.

- Đối với nhiệm vụ giảng dạy, yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ trong quy trình giảng dạy: soạn bài; giảng bài; soạn đề; đáp án, kiểm tra; tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; tham gia tổ chức, quản lý lớp học.

 - Thực hiện đầy đủ, chất lượng quy định về cập nhật thông tin, nghiên cứu khoa học, chế độ đi nghiên cứu, tự học nâng cao trình độ, tổng kết thực tiễn ở cơ sở.

- Là chủ tài khoản quyết định mọi việc thu – chi của cơ quan.

2.2. Phó Giám đốc:

- Tham gia cùng Giám đốc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và dài hạn cho cán bộ, đảng viên; chiêu sinh; tổ chức điều hành, quản lý hoạt động học tập, tư liệu, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập của Trung tâm, phụ trách một số lĩnh vực do Giám đốc phân công.

- Điều hành các hoạt động của Trung tâm khi Giám đốc đi vắng, hoặc khi được Giám đốc uỷ quyền.

- Trực tiếp tham gia giảng dạy với yêu cầu thực tiễn đầy đủ các nhiệm vụ trong quy trình giảng dạy và quy định về cập nhật thông tin, nghiên cứu… phục vụ công tác giảng dạy.

- Phụ trách công tác giáo vụ (chú ý lên kế hoạch mời giảng viên kiêm chức ngay đầu năm).

- Phụ trách công tác đối nội và tổ chức các hoạt động phong trào của cơ quan.

2.3. Cán bộ hành chính:

Thực hiện những nội dung công việc theo sự phân công của Ban Giám đốc Trung tâm, phù hợp với quy định của Nhà nước.

- Kế toán:

Phụ trách công tác tài vụ và công tác đối ngoại cùng giám đốc.

Tham mưu cho Ban Giám đốc lập kinh phí dự toán hằng năm; đề xuất những vấn đề liên quan đến tổ chức mở lớp; bảo quản, sửa chữa, thanh lý tài sản.

Hằng tháng, cùng với thủ quỹ cơ quan trình giám đốc xem xét những vấn đề đã thu – chi trong tháng.

Chịu trách nhiệm giao dịch với các cơ quan tài chính, kho bạc.

Lưu trữ đầy đủ các chứng từ thu – chi.

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức mở lớp và một số công việc được giao khác.

- Thủ quỹ:

Có nhiệm vụ rút tiền mặt ở Kho bạc và cất giữ tại kho quỹ cơ quan.

Chi tiền và cho tạm ứng tiền mặt khi có sự đồng ý của chủ tài khoản.

Lưu giữ đầy đủ các chứng từ thu – chi.

Làm nhiệm vụ thủ kho, cất giữ tài sản được giao cẩn thận.

Tổng hợp các báo cáo 6 tháng, năm và các báo cáo khác.

Chuẩn bị các văn bản liên quan tổ chức mở lớp.

Thư ký các cuộc hội, họp của cơ quan.

- Văn thư:

Có nhiệm vụ lưu trữ và xử lý các công văn đi, đến.

Lập sổ sách theo dõi, lưu trữ các văn bản liên quan đến mở lớp.

Văn thư đánh máy và cất giữ khuôn dấu của cơ quan.

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức mở lớp.

Tổng hợp các báo cáo tuần, tháng, quý.

Số lượt xem : 2757