Sự kiện nổi bật:

Văn phòng Thị ủy

Cập nhật lúc : 23/08/2019

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Trương Đình Đổng

Chức vụ: TUV, Chánh Văn phòng Thị ủy

Thư Công vụ: tddong.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotus Notes: tddong.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0905559306, CQ: 3557858


Đang cập nhật

Chức vụ: 

Lotus Notes: 

Thư Công vụ: 

Điện thoại: 


Trương Minh Hiền

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thị ủy

Thư công vụ: tmhien.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotus Notes: tmhien.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0988370777

Phạm Thị Mai Thanh

Chức vụ: Chuyên viên Tổng hợp

Thư công vụ: ptmthanh.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotusnotes: ptmthanh.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0961388506

 Đang cập nhật...

Trần Thị Nhung

Chức vụ: Chuyên viên Tổng hợp

Thư công vụ: ttnhung.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotusnotes: ttnhung.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0913336171

 Đang cập nhật...

Lê Thị Ngọc Hoa

Chức vụ: Kế toán trưởng

Thư công vụ: ltnhoa.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotusnotes: ltnhoa.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0946423459

 Đang cập nhật...

Hoàng Thị Phương Lan

Chức vụ: Chuyên viên Văn thư – Lưu trữ

Thư Công vụ: htplan.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotusnotes: vanthu.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0398340096

 Đang cập nhật...

Hồ Công Thành

Chức vụ: Cơ yếu – Quản trị mạng

Thư công vụ: hcthanh.huongtra@tinhuyhue.vn

Lotus Notes: hcthanh.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0905260585, Fax: 3558042

 Đang cập nhật...

Hoàng Kim Hiển

Lái xe

Điện thoại: 0834898007

 Đang cập nhật...

Trương Phước Tấn

Lái xe

Điện thoại: 0905559112

 

 Đang cập nhật...

Lê Anh Trung

Chức vụ: Chuyên viên Tổng hợp

Lotus Notes: latrung.huongtra@tuhue

Điện thoại: 0359210261


 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thị ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy.

2. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thị ủy và bảo đảm tài chính, cơ sở vật chất cho các hoạt động của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy.

Điều 2. Nhiệm vụ 

1. Nghiên cứu, đề xuất 

a) Chương trình công tác của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy.

b) Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Thị ủy.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

a) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Thị ủy.

b)  Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

c) Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Thị ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Thẩm định, thẩm tra 

a) Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy giao trước khi trình Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy.

4. Phối hợp 

a) Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu sơ kết, tổng kết về công tác của Thị ủy.

b) Các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy.

c) Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Thị ủy; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy.

d) Các Ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao 

a) Là đầu mối giúp Thường trực Thị ủy xử lý công việc hàng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các Ban đảng Thị ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy.

Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã.

b) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy và Thị ủy; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở thị xã theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở thị xã thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

c) Tiếp nhận và tham mưu xử lý đơn, thư đến Thị ủy; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Thị ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

d) Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Thị ủy; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thị xã để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy.

đ) Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Thị ủy và của Văn phòng Thị ủy; giúp Thường trực Thị ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp thị xã và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các Ban đảng Thị ủy và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

e) Là chủ sở hữu tài sản của Thị ủy theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Thị ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và các Ban đảng Thị ủy theo phân công, phân cấp.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao.

Số lượt xem : 3464