Sự kiện nổi bật:

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, ...
Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
(TG) - Qua hai nhiệm kỳ Đại hội XI và XII (10 năm), việc thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tuy đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa tạo được bước chuyển căn bản sang mô hình phát triển kinh tế mới. ...
Dấu ấn Quốc hội khóa XIV: Không ngừng đổi mới để phát triển
Dấu ấn Quốc hội khóa XIV: Không ngừng đổi mới để phát triển
Quốc hội khóa XIV đã đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân."
Infographic: Danh sách 28 thành viên Chính phủ sau kiện toàn
 Báo cáo Công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ
Báo cáo Công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ
Xin giới thiệu Báo cáo Công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày sáng 24-3 tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Đừng tự đánh mất trí khôn của mình
Đừng tự đánh mất trí khôn của mình
QĐND - Lười học tập, nghiên cứu nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước là vấn đề tồn tại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Ngay từ năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm ...
Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Phát triển Việt Nam: Tầm nhìn, đổi mới và khát vọng năm 2030 - 2045
Phát triển Việt Nam: Tầm nhìn, đổi mới và khát vọng năm 2030 - 2045
TCCS - Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam ...
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và ý nghĩa thời đại
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” và ý nghĩa thời đại
(TG) - Cách đây 173 năm, tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” ra đời đánh dấu bước phát triển trong lịch sử hình thành chủ nghĩa Mác. Một trong những quan điểm nổi bật của tác phẩm là C.Mác và Ph.Ăngghen đã luận giải một ...
Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới ...