Sự kiện nổi bật:

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh ...
Đảng ta
Đảng ta
Không có nơi nào trên thế giới này, có một cụm từ “ĐẢNG TA” được lưu luyến trong cửa miệng của đông đảo nhân dân dành cho Đảng cầm quyền. Theo các nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử ở trong nước cũng như ở nước ngoài, ...
Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới
Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới
Trong bối cảnh hiện nay, các giá trị gia đình đang có nhiều thay đổi. Một số giá trị truyền thống vẫn luôn được đề cao, nhưng cũng có nhiều giá trị đang bị mai một, thay đổi và đồng thời có những giá trị mới xuất hiện. Việc ...
Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ
Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ
Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là mối quan hệ gắn bó thống nhất vì mục tiêu, lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tầm quan trọng ...
Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Sau bao gian nan, thử thách, con dốc 2022 đã đưa chúng ta tới đỉnh. Một năm dốc sức phục hồi và phát triển, không ít thăng trầm và nhiều ấn tượng. Trước thềm năm mới 2023, có thể tự tin nói rằng, những thành tựu đạt được như ...
10 sự kiện kinh tế - xã hội tiêu biểu của thị xã Hương Trà năm 2022
10 sự kiện kinh tế - xã hội tiêu biểu của thị xã Hương Trà năm 2022
Trong năm 2022, thị xã Hương Trà đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Điểm qua một năm có thể tổng kết 10 sự kiện nổi bật của năm 2022 như sau:
Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã
Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã
Công tác cải cách tư pháp luôn có ý nghĩa quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là kết quả của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, là ...
Thị xã Hương Trà nhìn lại sau một năm thực hiện Nghị quyết 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thị xã Hương Trà nhìn lại sau một năm thực hiện Nghị quyết 1264 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Thực hiện Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên ...
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đến phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đến phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là: Phát huy ...
Triển khai quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam hiện nay
Triển khai quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam hiện nay
Vấn đề quản lý phát triển xã hội đã trở thành một chủ đề được đặc biệt quan tâm trong Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và XIII, tuy nhiên ở góc độ nghiên cứu khoa học và can thiệp trong thực tiễn quản lý phát ...