Sự kiện nổi bật:

NGHIÊN CỨU

Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam
Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam
Chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người vừa thể hiện khát vọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt quá trình lãnh đạo, vừa phản ánh hiệu quả của các chính sách và vừa là thước đo của sự phát triển. ...
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập để phòng, chống tham nhũng
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập để phòng, chống tham nhũng
Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. Hiểu và thực hiện đúng những quy định về kê khai tài ...
Phòng Lao động-TB&XH thị xã với công tác tham mưu thực hiện chính sách đảm bảo an sinh xã hội
Động lực cho phát triển
Động lực cho phát triển
Với nhiều giải pháp cụ thể được triển khai đồng bộ tại các ban, ngành, địa phương nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đã làm cho chính sách, định hướng phát triển của thị xã Hương Trà được ban hành đảm bảo ...
Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản phẩm sạch, công nghệ cao
Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản phẩm sạch, công nghệ cao
Phát triển các loại cây trồng mũi nhọn phù hợp với đất đai, khí hậu ở mỗi địa phương, mở rộng các vùng sản xuất tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ... là mục tiêu trong chương trình tái cơ cấu ...
Khai thác thế mạnh công nghiệp
NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ
NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ
Sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng nhằm cung cấp, định hướng thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đảng viên trong chi bộ và tình hình dư luận, tâm trạng của quần ...
Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách ...
Thực thi chính sách với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng
Thực thi chính sách với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng
Thương binh - Liệt sỹ là những người đã hy sinh, cống hiến cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho sự trường tồn, phát triển của đất nước. Cuộc đời, sự nghiệp của họ là biểu tượng cao đẹp của tinh thần yêu nước và ...
Chủ trương của Đảng về xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Chủ trương của Đảng về xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Trải qua hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong lãnh đạo tiến trình đổi mới toàn diện đất nước, ...