Sự kiện nổi bật:

NGHIÊN CỨU

Những kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới đất nước
Những kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới đất nước
TCCS - Trong lịch sử 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, 35 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước là thời kỳ Đảng phải giải quyết những nhiệm vụ lịch sử chưa từng có, nhất là phải vượt qua thời điểm mang tính sống ...
Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
Suốt chiều dài lịch sử 75 năm qua, Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ...
2020- Năm đặc biệt của Việt Nam
2020- Năm đặc biệt của Việt Nam
Sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân đã làm nên một năm 2020 đặc biệt với nhiều thành công của Việt Nam, tạo tiền để tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là động ...
Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 8355-CV/BTGTW, ngày 01/4/2020 về việc “Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp”, cụ thể: