Sự kiện nổi bật:

NGHIÊN CỨU

Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới
Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới
Trong bối cảnh hiện nay, các giá trị gia đình đang có nhiều thay đổi. Một số giá trị truyền thống vẫn luôn được đề cao, nhưng cũng có nhiều giá trị đang bị mai một, thay đổi và đồng thời có những giá trị mới xuất hiện. Việc ...
Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã
Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã
Công tác cải cách tư pháp luôn có ý nghĩa quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là kết quả của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, là ...
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng nhằm cung cấp, định hướng thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đảng viên trong chi bộ và tình hình dư luận, tâm trạng của quần ...
NHỮNG ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN  KHI SỬ DỤNG INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI
NHỮNG ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN KHI SỬ DỤNG INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI
Theo báo cáo toàn cảnh Digital Việt Nam năm 2022 của Tổ chức “We Are Social”: trong tổng dân số 98,56 triệu người (vào tháng 01/2022) của Việt Nam thì số người sử dụng Internet là 72,10 triệu người (chiếm 73,2% tổng dân số); 76,95 triệu ...
Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu
Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu
Thực tiễn đời sống chính trị cho thấy, càng đi vào quá trình phát triển hiện đại hóa, càng có nguy cơ quyền lực bị lạm dụng tha hóa; song, nhu cầu, quyết tâm, kỹ năng và năng lực kiểm soát quyền lực để quyền lực phục vụ cho ...
“Quản trị quốc gia” ở Việt Nam: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học
“Quản trị quốc gia” ở Việt Nam: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận xã hội học
Tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đề ra chủ trương: Đổi mới “quản trị quốc gia” theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Đây là lần đầu tiên Đảng ta chính thức sử dụng thuật ngữ “quản trị quốc gia” trong Văn kiện ...
Làm gì để đổi mới công tác tuyên giáo?
Làm gì để đổi mới công tác tuyên giáo?
Vấn đề đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo đã được đặt ra từ nhiều năm nay. Tôi đã ghi lại đôi điều, đã từng nói và cảm thấy nay vẫn còn có ích, tập trung vào nội dung: “Làm gì để đổi mới công tác tuyên ...
Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về quan tâm tới thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công là cơ sở định hướng quan trọng cho công tác chăm lo đời sống thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công giai đoạn hiện ...
Tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin: Thủ đoạn tinh vi che đậy bản chất chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị
Tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin: Thủ đoạn tinh vi che đậy bản chất chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị
Một trong những thủ đoạn thâm độc mà các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị thường sử dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ là tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - ...
Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII là một hội nghị rất quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ở Hội nghị này, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng ...