Sự kiện nổi bật:

NGHIÊN CỨU

NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ
NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ
Sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng nhằm cung cấp, định hướng thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đảng viên trong chi bộ và tình hình dư luận, tâm trạng của quần ...
Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách ...
Thực thi chính sách với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng
Thực thi chính sách với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng
Thương binh - Liệt sỹ là những người đã hy sinh, cống hiến cho nền độc lập, tự do của dân tộc, cho sự trường tồn, phát triển của đất nước. Cuộc đời, sự nghiệp của họ là biểu tượng cao đẹp của tinh thần yêu nước và ...
Chủ trương của Đảng về xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Chủ trương của Đảng về xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Trải qua hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong lãnh đạo tiến trình đổi mới toàn diện đất nước, ...
Tín hiệu vui trong công tác giảm nghèo ở Hương Trà
Tín hiệu vui trong công tác giảm nghèo ở Hương Trà
Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy Hương Trà về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể từ thị xã đến xã, phường không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ...
Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực
Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực
Khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”(Cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ...
Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 và 80 năm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 và 80 năm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 được ví như tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng, có ý nghĩa khai sáng, mở đường cho cách mạng Việt Nam, nhất là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; định hình những ...
Đừng
Đừng "thần thánh" hóa ChatGPT
Lời toà soạn: ChatGPT tiếp tục là chủ đề được cộng đồng quan tâm trong những ngày qua. X giới thiệu bài viết của TS Nguyễn Hữu Huân – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - thành viên Nhóm nghiên cứu, phát triển chatbot Milu Việt Nam - để ...
Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới
Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới
Trong bối cảnh hiện nay, các giá trị gia đình đang có nhiều thay đổi. Một số giá trị truyền thống vẫn luôn được đề cao, nhưng cũng có nhiều giá trị đang bị mai một, thay đổi và đồng thời có những giá trị mới xuất hiện. Việc ...
Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã
Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã
Công tác cải cách tư pháp luôn có ý nghĩa quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là kết quả của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, là ...