Sự kiện nổi bật:

NGHIÊN CỨU

Chủ trương của Đảng về xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Chủ trương của Đảng về xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
Trải qua hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân. Trong lãnh đạo tiến trình đổi mới toàn diện đất nước, ...
Tín hiệu vui trong công tác giảm nghèo ở Hương Trà
Tín hiệu vui trong công tác giảm nghèo ở Hương Trà
Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy Hương Trà về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể từ thị xã đến xã, phường không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ...
Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực
Không thể xuyên tạc Cuốn sách của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, tiêu cực
Khi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”(Cuốn sách về chống tham nhũng, tiêu cực) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ...
Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 và 80 năm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 và 80 năm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 được ví như tuyên ngôn, cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa và cách mạng, có ý nghĩa khai sáng, mở đường cho cách mạng Việt Nam, nhất là lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; định hình những ...
Đừng
Đừng "thần thánh" hóa ChatGPT
Lời toà soạn: ChatGPT tiếp tục là chủ đề được cộng đồng quan tâm trong những ngày qua. X giới thiệu bài viết của TS Nguyễn Hữu Huân – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - thành viên Nhóm nghiên cứu, phát triển chatbot Milu Việt Nam - để ...
Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới
Giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới
Trong bối cảnh hiện nay, các giá trị gia đình đang có nhiều thay đổi. Một số giá trị truyền thống vẫn luôn được đề cao, nhưng cũng có nhiều giá trị đang bị mai một, thay đổi và đồng thời có những giá trị mới xuất hiện. Việc ...
Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã
Những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã
Công tác cải cách tư pháp luôn có ý nghĩa quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là kết quả của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, là ...
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ
Sinh hoạt chính trị, tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ là một nội dung quan trọng nhằm cung cấp, định hướng thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, tình cảm của đảng viên trong chi bộ và tình hình dư luận, tâm trạng của quần ...
NHỮNG ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN  KHI SỬ DỤNG INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI
NHỮNG ĐIỀU NÊN VÀ KHÔNG NÊN KHI SỬ DỤNG INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI
Theo báo cáo toàn cảnh Digital Việt Nam năm 2022 của Tổ chức “We Are Social”: trong tổng dân số 98,56 triệu người (vào tháng 01/2022) của Việt Nam thì số người sử dụng Internet là 72,10 triệu người (chiếm 73,2% tổng dân số); 76,95 triệu ...
Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu
Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu
Thực tiễn đời sống chính trị cho thấy, càng đi vào quá trình phát triển hiện đại hóa, càng có nguy cơ quyền lực bị lạm dụng tha hóa; song, nhu cầu, quyết tâm, kỹ năng và năng lực kiểm soát quyền lực để quyền lực phục vụ cho ...