Sự kiện nổi bật:

NGHIÊN CỨU

Cập nhật lúc: 22/01/2024

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kê khai tài sản, thu nhập để phòng, chống tham nhũng

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên. Hiểu và thực hiện đúng những quy định về kê khai tài sản, thu nhập là việc cần thiết. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phải coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung này.

Ảnh: UBKT Thị ủy tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên các đối tượng thuộc diện Thị ủy quản lý để xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy, UBKT Thị ủy và UBND Thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tăng cường sự lãnh đạo của đảng và thực hiện phối hợp, hướng dẫn công tác kê khai, công khai, kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập.

Kết quả thực hiện trong thời gian qua cho thấy việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai cơ bản được thực hiện nghiêm túc; việc kiểm tra, xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý được thực hiện đảm bảo theo quy định của Đảng và Nhà nước. UBKT Thị ủy, Thanh tra thị xã đã phát huy vai trò trách nhiệm trong tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức  thực hiện theo chức năng, thẩm quyền quy định. Cấp ủy, tổ chức đảng có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai của người thuộc diện kê khai. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị đã có nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác kê khai, công khai, chỉ đạo kiểm tra và hướng dẫn cụ thể việc kê khai đối với người kê khai. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thuộc diện kê khai chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn, kê khai chưa đảm bảo yêu cầu. Việc xác minh tài sản, thu nhập hàng năm vẫn còn gặp lúng túng, khó khăn do mới triển khai thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp còn hạn chế.

Để tăng cường hiệu quả công tác kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản,thu nhập thời gian đến, các cấp ủy, tổ chức đảng cần chú trọng thực hiện một số giải pháp:

Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy cao độ tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc kê khai tài sản, thu nhập. Thực hiện nghiêm túc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, Quy định 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về việc ban  hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và Công văn 832-CV/TU, ngày 08/12/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc phối hợp kiểm soát và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập.

- Hai là, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của pháp luật. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập thực hiện kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời hạn. Thực hiện đúng quy định về hình thức, thời điểm, phạm vi công khai. Kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên vi phạm; xử lý nghiêm và quyết liệt những cán bộ, đảng viên không chấp hành, không trung thực, minh bạch trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

- Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác kiếm soát tài sản, thu nhập theo thẩm quyền.

- Bốn là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị -xã hội  các cấp và nhân dân trong việc giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên.

Thanh Toàn

Số lượt xem : 1279