Sự kiện nổi bật:

THÔNG TIN

Quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Một trong những vấn đề quan trọng được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh là cần phải quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận thiết chế xã hội
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận thiết chế xã hội
Thực tế cho thấy, xã hội càng đi vào quỹ đạo phát triển càng có nguy cơ gia tăng tham nhũng, tiêu cực; song càng có năng lực, quyết tâm để đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực kịp thời, hiệu quả hơn. Tiếp cận thiết chế xã ...
Sức lan tỏa qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã
HƯƠNG TRÀ THAM GIA TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1975, GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG
Hương Trà – Dấu ấn chương trình bê tông hóa giao thông xóm, kiệt
Hương Trà – Dấu ấn chương trình bê tông hóa giao thông xóm, kiệt
Thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2022, Thị xã Hương Trà ưu tiên nguồn vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm về chỉnh trang ...
Phát huy thực chất công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Phát huy thực chất công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao cán bộ phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Việc tiếp dân cần thực hiện một cách thực chất, để hoạt động này trở thành một kênh giao tiếp với ...
Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Kiên định - chủ động - kịp thời - sáng tạo - hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Năm 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch COVID-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh ...
Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ
Củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ
Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là mối quan hệ gắn bó thống nhất vì mục tiêu, lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tầm quan trọng ...
10 sự kiện kinh tế - xã hội tiêu biểu của thị xã Hương Trà năm 2022
10 sự kiện kinh tế - xã hội tiêu biểu của thị xã Hương Trà năm 2022
Trong năm 2022, thị xã Hương Trà đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Điểm qua một năm có thể tổng kết 10 sự kiện nổi bật của năm 2022 như sau:
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đến phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đến phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là: Phát huy ...