Sự kiện nổi bật:

TIÊU ĐIỂM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng
Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn ...
Thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng, chống dịch COVID-19
Thích ứng với “trạng thái bình thường mới” trong phòng, chống dịch COVID-19
“Trạng thái bình thường mới” là yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao khả năng thích ứng của mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của đất nước trong bối cảnh mới, nhất là bối cảnh đại dịch COVID -19. Trạng thái này ...
Dạy học trực tuyến để ứng phó với dịch COVID-19
Dạy học trực tuyến để ứng phó với dịch COVID-19
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên và gần 2 triệu nhà giáo các cấp học chưa thể tiếp tục theo phương thức dạy học trực tiếp. Chuyển sang dạy học trực tuyến là lựa chọn thích ứng ...
Quốc tế đánh giá Việt Nam đủ nội lực bứt phá về kinh tế sau đại dịch COVID-19
Quốc tế đánh giá Việt Nam đủ nội lực bứt phá về kinh tế sau đại dịch COVID-19
Hiện nay, đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, một số tỉnh, thành phố tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, sự chỉ ...
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tuyên ngôn độc lập của Mỹ và Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của nhân loại. Đó là văn kiện pháp lý thấm nhuần tư tưởng tiến bộ của thời đại, nêu cao nguyên tắc bình đẳng, dân chủ ...
Định hướng giải pháp thực hiện ba đột phá chiến lược theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Định hướng giải pháp thực hiện ba đột phá chiến lược theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: Ba đột phá chiến lược (hoàn thiện đồng bộ thể chế; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng)(1) vừa kế thừa ba ...
Đổi mới là công cuộc sáng tạo mang tính tất yếu
Đổi mới là công cuộc sáng tạo mang tính tất yếu
Quan điểm của Đảng ta luôn nhất quán và được toàn thể nhân dân Việt Nam đồng tình, hưởng ứng nhưng vẫn có một số phần tử ác ý tung ra những luận điệu đả kích, chống phá trắng trợn, hoặc một số thế lực muốn lái chúng ta ...
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay
Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay
Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối ...
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền
Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp vẫn còn nguyên giá trị và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt ...
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày 23/5/2021, thị xã Hương Trà đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn thị xã có 101 khu vực bầu cử; tổng số cử tri đi bầu cử đạt 99,998%, trong đó có ...