Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc : 10/08/2022

Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 09/8/2022, tại Hội trường UBND phường, Đảng ủy phường Hương Văn tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ phường Hương Văn; các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQVN; ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội phường; Cán bộ, công chức UBND phường; Ban quản trị HTX Văn Xá Tây, HTX Văn Xá Đông; Trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội các TDP của phường Hương Văn.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã triển khai 04 Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao";  Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 "về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới". 

Hội nghị Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn phường nắm vững nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đi vào cuộc sống.

 

                                                                                                                                                                                  Thanh Nhung

Số lượt xem : 25810