Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc : 14/01/2022

Đảng ủy Cơ quan Thị ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Chiều ngày 13/01/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Thị ủy trực thuộc Đảng bộ thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tổ chức khen thưởng tập thể cá nhân và triển khai phát động giao ước thi đua, ký kết thi đua năm 2022.

Nhìn lại năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn và ảnh hưởng rất nặng nề cho toàn cầu và trong đó có thị xã Hương Trà bởi đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh cả nước phải thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19, Đảng bộ Cơ quan Thị ủy đã lãnh đạo các chi bộ chỉ đạo các ban giúp việc, tham mưu Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo trên tất cả các lĩnh cực của đời sống xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhất là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu giới thiệu nhân sự để kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã, các phường, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND từ thị xã đến phường, xã; Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; chuẩn bị nhân sự đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã nhiệm kỳ 2022 - 2027; điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV.

Xác định công tác xây dựng là nhiệm vụ quan trọng và then chốt và lãnh đạo toàn diện, các ban giúp việc, tham mưu Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, chăm lo công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tổ chức cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; các giải pháp tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các nghị quyết Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy.

Tập trung tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ thị xã đến cơ sở; hoàn thành công tác chuyển giao 07 Đảng bộ cơ sở về trực thuộc Đảng bộ thành phố Huế theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đã tham mưu phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phường, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các TCCS đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030; phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các phòng, ban,  đoàn thể thị xã. Điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các phòng, ban thị xã và các phường, xã; đã thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gắn với quy hoạch cán bộ. Chú trọng tham mưu công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với công tác cán bộ và phát triển đảng viên mới.

Đã thực hiện nghiêm việc xây dựng, thực hiện hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp từ thị xã đến cơ sở; đồng thời giám sát việc thực hiện các thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng liên quan; nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, xử lý nghiêm các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.

Chú trọng đổi mới công tác dân vận của Đảng với quan điểm “Dân là gốc” và là chủ thể trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương; nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận của Đảng ở chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên, hoạt động hướng về cơ sở, gần dân, sát dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, coi trọng việc nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng và hợp pháp của người dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Có được những kết quả quan trọng nêu trên là nhờ Đảng ủy Cơ quan Thị ủy đã duy trì và thực hiện đúng Quy chế, Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm và lãnh đạo các chi bộ làm tốt công tác tham mưu. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, Đảng ủy đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế đó là: chất lượng công tác tham mưu của các ban giúp việc có lúc, có lĩnh vực cao, chưa toàn diện và thiếu kịp thời; năng lực công tác của một số cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, do đó kết quả thực hiện một số nhiệm vụ được giao chưa thực sự hiệu quả.

Phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế của năm 2021; Đảng ủy Cơ quan Thị ủy đã đề ra mục tiêu, giải pháp tập trung lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nội dung nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, trước hết là làm tốt hơn nữa công tác tham mưu Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy lãnh đạo và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị xã trong bối cảnh của năm 2022 dự báo tình hình kinh tế - xã hội vẫn gặp nhiều khó khăn do tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và dịch bệnh,...; quốc phòng, an ninh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố diễn biến phức tạp; đồng thời là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV (điều chỉnh, bổ sung) đó là:

- Thứ nhất là tham mưu tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền. Tích cực đấu tranh phản bác với các luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng hiệu quả, thiết thực. Nâng cao chất lượng công tác định hướng dư luận xã hội, công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân để phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy.

- Thứ hai là tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Nâng cao chất lượng, tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ bằng cách tiếp tục đi cơ sở và dự sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở theo địa bàn được phân công để kịp thời tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo xử lý vụ việc ngay từ cơ sở. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trách nhiệm để đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấp hành nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy.

- Thứ ba là tham mưu nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát và thanh tra. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nội chính trong việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Thứ tư là nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và đa dạng các hình thức hoạt động tập hợp đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tham mưu lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã nhiệm kỳ 2022-2027. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân.

- Thứ năm là tham mưu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy Đảng, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, nhất là các đồng chí cấp ủy viên.

Nhân dịp này, Đảng ủy đã trao tặng Giấy khen cho Chi bộ Tuyên giáo-Trung tâm Chính trị và 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Mai Thanh-VP Thị ủy.

Số lượt xem : 13985