Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc : 08/09/2021

Tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng.

Vừa qua, Ban Thường vụ Thị Đoàn đã tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và học tập chuyên đề toàn khóa Đại hội lần thứ XIII của Đảng dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt trên địa bàn thị xã.

Tại Hội nghị, các đồng chí đã được lắng nghe những nội dung cơ bản của Chuyên đề học tập toàn khóa Đại hội XIII của Đảng về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, quán triệt nội dung nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai Luật Thanh niên năm 2020.

Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chuyên đề học tập, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các TCCS Đoàn – Hội, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Thị Đoàn Hương Trà 

Số lượt xem : 7515