_IN_TRANG
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội phụ nữ năm 2021
Cập nhật lúc : 07:41 14/10/2021

Tham gia lớp Bồi dường, các học viên là cán bộ chủ chốt hội LHPN cơ sở được nghiên cứu, quán triệt một số chuyên đề trọng tâm gồm: Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Quy trình sản xuất phân hữu cơ từ rác thải hộ gia đình; Phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nâng cao kỹ năng lái xe an toàn giao thông; Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các Văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông tin thời sự và một số kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để đạt hiệu quả cao.

Thông qua lớp Bồi dưỡng này, giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt hội liên hiệp phụ nữ cơ sở ở Hương Trà nắm bắt những nội dung cốt lõi chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ đồng thời nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào nhiệm vụ được giao, góp phần đưa nội dung các Nghị quyết, chuyên đề sớm đi vào cuộc sống.

                                                                    Văn Vinh