In trang

Thường trực Thị ủy tổ chức Hội nghị giao ban các đơn vị, địa phương về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị, phản ánh của dân”


Cập nhật lúc : 15:39 27/04/2023

Tại hội nghị, các cơ đơn vị, địa phương đã báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Quy định 11, trong đó các đơn vị, địa phương đã nêu rõ việc xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền và những kiến nghị, đề xuất. Từ năm 2021, 2022 và quý I năm 2023, đồng chí Bí thư Thị ủy đã tổ chức tiếp 24 cuộc với 75 ý kiến phản ánh, kiến nghị; đồng chí Bí thư Đảng ủy 09 phường, xã đã tổ chức tiếp 587 cuộc với 579 ý kiến phản ánh, kiến nghị. Nội dung các kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án trên địa bàn, cấp đất tái định cư… Sau các buổi tiếp dân tại các phường, xã, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành các Thông báo kết luận để chỉ đạo UBND thị xã, các ngành và UBND các phường, xã giải quyết 73/75 kiến nghị, phản ánh của người dân. Đảng ủy các phường, xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết xong 560 ý kiến; đang giải quyết 19 ý kiến.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ Quy định 11 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đảng ủy các phường, xã chỉ đạo UBND phối hợp với các ngành chức năng rà soát lại các ý kiến, phản ánh của công dân, nhất là liên quan đến đất đai; tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất thị xã và các phường, xã; thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; chuẩn bị các điều kiện tuyên truyền, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2023).

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để nảy sinh các “điểm nóng”, các vụ việc đông người, phức tạp, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; tăng cường công tác phối, kết hợp trong tham mưu, xử lý, giải quyết đơn, thư và vụ việc giữa các cơ quan chức năng cấp thị xã và các phường, xã để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát và tham mưu, giải  quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Quy định 11.

 

Trần Nhung - Văn phòng Thị ủy