Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 13/05/2024

Hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sáng ngày 11/5/2024, tại Hội trường Nhà văn hóa phường Hương Văn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường (khóa IX), nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị cuối cùng tổ chức Đại hội MTTQ cấp cơ sở trên địa bàn thị xã.

          

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban MTTQ thị xã chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn, kế hoạch chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, phân công các đồng chí trong Ban Thường trực trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở trong quá trình chuẩn bị đại hội. Ngày 08/12/2023, Ủy ban MTTQ thị xã tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp cơ sở tại phường Hương Xuân, sau đó rút kinh nghiệm triển khai nhân diện rộng. Công tác tổ chức Đại hội tại các xã, phường diễn ra trang trọng và nghiêm túc đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn của cấp trên; điểm mới sáng tạo trong Đại hội nhiệm kỳ này là có 100% đơn vị tổ chức Đại hội đều xây dựng báo cáo bằng hình ảnh, thể hiện những việc làm thiết thực ở cơ sở thông qua báo cáo; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức Đại hội. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua trong việc phát huy được vai trò là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo quy định, đủ về số lượng, cơ cấu, thành phần.  Theo đó, Đại hội đã hiệp thương Ủy viên UBMTTQ ở 09/09 xã, phường gồm 317 vị, tổng số Ban Thường trực 43 vị; số đại biểu ngoài Đảng tham gia Uỷ viên UBMTTQ xã, phường là 104 vị; Ủy viên Ủy ban tái cử 183 vị, chiếm 57,7%, Ủy viên mới tham gia 134 vị, chiếm 42,2%, Ủy viên Ủy ban  là Nữ 92 vị , chiếm 29 %, tổng số Ủy viên là người có tôn giáo 24 vị, chiếm 0,75% .

Việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước ở địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống MTTQ và các tầng lớp nhân dân trong thị xã, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị.

 

Trần Thị Hạnh Đào

Số lượt xem : 51