Có 6 tập thể và 5 cá nhân được tuyên dương tại hội nghị

Kết quả nổi bật trong 3 năm thực hiện Kết luận 01 của Đảng bộ TX. Hương Trà là địa phương đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trở thành một trong các đơn vị đi đầu toàn tỉnh về đầu tư cơ sở vật chất trường học trong giai đoạn 2020-2023.

Nhiều dự án trọng điểm đã và đang đầu tư đã làm thay đổi lớn bộ mặt đô thị và nông thôn. Công tác giảm nghèo có sự chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%, hộ cận nghèo còn 2%. Có 3/5 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, 2/4 xã đạt chuẩn nông thôn mới... Kết quả đó góp phần nâng tầm Hương Trà là đô thị động lực phía Bắc của tỉnh.

Việc thực hiện Kết luận 01 đã chú trọng bằng những việc làm thiết thực. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề phức tạp được dư luận quan tâm liên quan đến đạo đức công vụ, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện chế độ chính sách, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, cải cách thủ tục hành chính... để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Hội nghị xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở xác định những việc làm cụ thể trong phong trào thi đua yêu nước, mô hình “Dân vận khéo”, các cuộc vận động toàn dân xây dựng Hương Trà sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - đáng sống; tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Tại hội nghị, Thị ủy Hương Trà cũng tiến hành bổ sung quy hoạch chức danh Phó Bí thư Thị ủy; bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIV; điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thị ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định. Đồng thời, cho ý kiến về việc thành lập các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin, ảnh: Bá Trí