Sự kiện nổi bật:

Tra cứu Văn bản

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
26-HD/BTCTW
Số hiệu 26-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/10/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Trung ương
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
18/10/2019 Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
21 - HD/BTCTW
Số hiệu 21 - HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/10/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Trung ương
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
18/10/2019 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
106-HD/BTGTW
Số hiệu 106-HD/BTGTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 16/10/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Trung ương
Người ký Lê Mạnh Hùng
Trích yếu Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
16/10/2019 Tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)
218-BS/VP
Số hiệu 218-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 14/10/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu Bản sao Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng
14/10/2019 Bản sao Quy định về viết hoa, phiên âm trong các văn bản ở Văn phòng Trung ương Đảng
216-BS/VP
Số hiệu 216-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 09/10/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Minh Hiền
Trích yếu Sao gửi Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh quản lý
09/10/2019 Sao gửi Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh quản lý
431-BC/TU
Số hiệu 431-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/09/2019
Lĩnh vực Kinh tế
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 13/4/2016 của Thị ủy về "Phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020"
24/09/2019 Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 13/4/2016 của Thị ủy về "Phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020"
426-BC/TU
Số hiệu 426-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/09/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
11/09/2019 Báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
424-BC/TU
Số hiệu 424-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 06/09/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
06/09/2019 Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
194-BS/VP
Số hiệu 194-BS/VP
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 23/08/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Văn phòng Thị ủy
Người ký Trương Đình Đổng
Trích yếu Bản sao Thông báo v/v sử dụng thư điện tử công vụ Tỉnh ủy
23/08/2019 Bản sao Thông báo v/v sử dụng thư điện tử công vụ Tỉnh ủy
39-CT/TU
Số hiệu 39-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/08/2019
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới
23/08/2019 Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới