Sự kiện nổi bật:

Lĩnh vực : Chính trị

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Số hiệu Sơ kết giữa nhiệm kỳ
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 19/06/23
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký
Trích yếu
19/06/23
41-CV/BTG
Số hiệu 41-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/01/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu v/v gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
29/01/21 v/v gửi Tài liệu tuyên truyền Các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam
38-CV/BTG
Số hiệu 38-CV/BTG
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/01/21
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Ban Tuyên giáo Thị ủy
Người ký
Trích yếu Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
07/01/21 Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
462-BC/TU
Số hiệu 462-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 18/12/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019
18/12/19 Báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019
26-HD/BTCTW
Số hiệu 26-HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/10/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Trung ương
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
18/10/19 Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
21 - HD/BTCTW
Số hiệu 21 - HD/BTCTW
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 18/10/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Trung ương
Người ký Nguyễn Thanh Bình
Trích yếu Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
18/10/19 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
426-BC/TU
Số hiệu 426-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 11/09/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
11/09/19 Báo cáo kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
424-BC/TU
Số hiệu 424-BC/TU
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 06/09/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
06/09/19 Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
101-KH/TU
Số hiệu 101-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/08/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Nguyễn Tài Tuệ
Trích yếu Kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
20/08/19 Kế hoạch Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
33-CT/TU
Số hiệu 33-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/05/19
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh
09/05/19 Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh